hungcuong@asphalt.vn |  0225 3.670.607

   hung cuong jsc Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu vật tư

                                  Hưng Cường

 

 

 


  • ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU HỢP LÝ TỪ KHÁCH HÀNG

Các tiêu chuẩn Việt Nam về Bitum nhựa đường

09:49:19  19/07/2015

Bitum nhựa đường - yêu cầu kỹ thuật, Tiêu chuẩn 7493: 2005 qui định các chỉ tiêu chất lượng của bitum dầu mỏ sử dụng trong xây dựng.

CÁC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ BITUM NHỰA ĐƯỜNG

 

bitum nhựa đường tcvn 7943


TCVN 7493 : 2005    Bitum  Yêu cầu kỹ thuật

 

TCVN 7494 : 2005 (ASTM D 140 - 01)  Bitum  Phương pháp lấy mẫu.


TCVN 7495 : 2005 (ASTM D 5 - 97)  Bitum  Phương pháp xác định độ kim lún.


TCVN 7496 : 2005 (ASTM D 113 - 99)  Bitum  Phương pháp xác định độ kéo dài.


TCVN 7497 : 2005 (ASTM D 36 - 00)  Bitum  Phương pháp xác định điểm hoá mềm (dụng cụ vòng  và  bi).


TCVN 7498 : 2005 (ASTM D 92 - 02b)  Bitum  Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland.


TCVN 7499 : 2005 (ASTM D 6 - 00)  Bitum  Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt.


TCVN 7500 : 2005 (ASTM D 2042 - 01)  Bitum  Phương pháp xác định độ hoà tan trong tricloetylen.


TCVN 7501 : 2005 (ASTM D 70 - 03)  Bitum  Phương pháp xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer).


TCVN 7502 : 2005 (ASTM D 2170 - 01a)  Bitum  Phương pháp xác định độ nhớt động học.


TCVN 7503 : 2005  Bitum  Phương pháp xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất.


TCVN 7504 : 2005  Bitum  Phương pháp xác định độ bám dính với đá

 

 

LIÊN HỆ

 

 

nhựa đường đã đăng ký

 

MST: 0200689891

 

chứng chỉ sgs

 

Thế kế bởi hpe.gov.vn